Zaznacz stronę

W dniu 16 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Kielcach uwzględnił w całości żądanie powoda, który domagał się od Alior Bank S.A. ponad 200 000 zł odszkodowania za doprowadzenie przez Alior Bank S.A. do inwestycji w jeden z funduszy z rodziny W Investments (I C 807/20). Sąd przychylił się do argumentacji powoda i uznał, że Alior Bank S.A. nienależycie wykonał umowę  i dopuścił się uchybień w procesie dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych funduszu SGB WI Lasy Polskie (z rodziny W Investments).

Sąd ustalił, że bank nie poinformował o ryzyku związanym z transakcją, mimo że klient nie akceptował utraty środków, a to doprowadziło do dokonania i wykonania zapisu na certyfikaty. Bank dopuścił się więc nieprawidłowości przy oferowaniu produktu, a prawidłowe zachowanie banku nie powinno sprowadzać się do zwykłej sprzedaży, lecz ma on względem swojego klienta obowiązki o charakterze doradczym i informacyjnym.

Sąd przyjął, że uchybienia banku doprowadziły do powstania szkody w majątku jego klienta, w postaci utraty środków zainwestowanych w certyfikaty inwestycyjne. Z tego powodu klientowi przysługuje wobec banku roszczenie o naprawienie poniesionej szkody.

Żródło: https://www.prawo.pl